Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HET LEVEREN VAN TRAINING/COACHING DIENSTEN EN ONLINE BEHEER- EN SUPPORTWERKZAAMHEDEN DOOR “ATHONING”

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
““opdrachtnemer””: Anton Honing van ATHONING die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten, support en beheerwerkzaamheden.
“opdrachtgever”: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
– diensten: alle door ““opdrachtnemer”” aan de “opdrachtgever” geleverde producten en diensten waaronder coaching, training, ondersteuning, support, advisering. En ook alle andere ten behoeve van de “opdrachtgever” verrichte werkzaamheden op gebied van online en offline ondersteuning op gebied van de aangeboden diensten van ATHONING. Dit is inclusief onlinesupport op afstand voor particulieren en bedrijven.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen “opdrachtgever” en ““opdrachtnemer”” gevestigd in Wijchen, hierna te noemen ‘““opdrachtnemer””’, over trainingen, coaching, beheer en andere vormen van online en offline ondersteuning, hierna te noemen ‘opdracht’.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als en voor zover zij tussen ““opdrachtnemer”” en haar “opdrachtgever” contractueel worden overeengekomen en schriftelijk zijn vastgelegd (document of e-mail).

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De door ““opdrachtnemer”” gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. ““opdrachtnemer”” is slechts aan de offertes gebonden als de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk (via e-mail, online formulier of per brief) binnen 30 dagen worden bevestigd; De uitvoering van activiteiten geschiedt op basis van het ondertekenen van een opdrachtbevestiging of offerte.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij ““opdrachtnemer”” beschikbare informatie.
4. Voor het online deel van de trainingen wordt gebruik gemaakt van het leersysteem van Institute of Microtraining.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de ““opdrachtnemer”” gesloten overeenkomsten leiden voor “opdrachtnemer” tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij “opdrachtnemer” gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van “opdrachtnemer” verlangd kan worden.
2. “opdrachtnemer” zal zich bij de uitvoering van een opdracht met de ter beschikking staande kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk inspannen om met de uitvoering van een opdracht het beoogde resultaat te bereiken. “opdrachtnemer” aanvaardt alleen opdrachten waarvoor zij zich gekwalificeerd acht. Toch kan “opdrachtnemer” geen garanties geven met betrekking tot het resultaat.
3. Als en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft “opdrachtnemer” het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de ““opdrachtgever”” geschieden;
4. De ““opdrachtgever”” draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan “opdrachtnemer” aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de ““opdrachtgever”” redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan “opdrachtnemer” worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan “opdrachtnemer” zijn verstrekt, heeft “opdrachtnemer” het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de “opdrachtgever” in rekening te brengen.
5. “opdrachtnemer” is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat “opdrachtnemer” is uitgegaan van door de “opdrachtgever” verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Contractduur en opzegging
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst, korter dan 1 jaar, schriftelijk of via e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Als de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in acht te nemen.
3. Alle éénmalige kortlopende opdrachten, binnen 1 tot 30 werkdagen uit te voeren, zijn uitgesloten van lid 1 en lid 2. Hiervoor geldt dat “opdrachtnemer” deze conform offerte akkoord van “opdrachtgever” éénmalig uitvoert en factureert. Als deze kortlopende opdrachten niet tijdig, minimaal 1 maand voor aanvang van de opdracht, wordt geannuleerd zal deze opdracht door “opdrachtnemer” altijd gefactureerd worden. De “opdrachtgever” heeft dan geen recht tot enige terugbetaling.
4. Voor de onlinetrainingen, aangeboden door “opdrachtnemer” in samenwerking met een derde partij IOM, geldt een doorlooptijd van 30 dagen. Met mogelijkheid van verlenging van 30 dagen indien “opdrachtgever” dit voor afloop van de eerste 30 dagen bij “opdrachtnemer” schriftelijk indient. Toegang tot de online trainingen geschiedt via het IOM platform en/of de website van ATHONING.
5. Voor de onlinetrainingen nazorg via de besloten web omgeving van “opdrachtnemer” geldt een vast jaarabonnement van 1 jaar na aankoop via de website van “opdrachtnemer”. Na 1 jaar vervalt dit jaarabonnement automatisch en kan “opdrachtgever” dit voor afloop van de einddatum bij “opdrachtnemer” voor 1 jaar verlengen door dit schriftelijk in te dienen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
2. Wanneer “opdrachtnemer”, als gevolg van een annulering door de “opdrachtgever”, kosten verschuldigd is aan een door “opdrachtnemer” ingehuurde derde, is de “opdrachtgever” verplicht deze kosten te vergoeden.
3. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. “opdrachtnemer” zal de “opdrachtgever” zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4. Als de “opdrachtgever” na aanvang van de opdracht de deelname beëindigt of dus niet aan de activiteit deelneemt, heeft de “opdrachtgever” geen recht tot enige terugbetaling.
5. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal “opdrachtnemer” de “opdrachtgever” hierover tevoren inlichten.
6. Als een vast honorarium is overeengekomen zal “opdrachtnemer” daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Overmacht
1. “opdrachtnemer” heeft het recht om zich uit een opdracht terug te trekken, wanneer een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd door veranderingen die zich aan haar invloed onttrekken (overmacht).
2. Als “opdrachtnemer” zijn verplichtingen uit de opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van hemzelf, storingen in het computernetwerk en online platform en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat “opdrachtnemer” alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Artikel 8. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door “opdrachtnemer” niet zonder toestemming van de “opdrachtgever” extern gerefereerd worden.
3. “opdrachtnemer” zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennisgenomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. Tijdens alle activiteiten van “opdrachtnemer” geldt, dat informatie met een vertrouwelijk karakter of waarvan het vertrouwelijk karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt wordt als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal “opdrachtnemer” ervoor zorgdragen dat deze niet tot de bron is te herleiden, als dit voor deze nadelige gevolgen zou kunnen hebben.
4. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de “opdrachtgever”, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig kenbaar is gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben. “opdrachtnemer” zal alle deelnemers aan activiteiten van “opdrachtnemer” wijzen op de vertrouwelijkheid die betracht dient te worden met betrekking tot informatie die hen tijdens activiteiten van “opdrachtnemer” ter ore komen

Artikel 9. Eigendom
1. Op het schriftelijke en digitale materiaal dat wij u ter beschikking stellen rust auteursrecht. Dit mag niet zonder schriftelijke toestemming van “opdrachtnemer” aan derden ter beschikking worden gesteld of vermenigvuldigd.

Artikel 10. Tarieven
1. Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt een tarief afgesproken, die in de schriftelijke overeenkomst wordt vastgelegd.
2. “opdrachtnemer” werkt op basis van abonnementstarieven als losse uurtarieven. Deze worden altijd in overleg met de “opdrachtgever” afgestemd en in de offerte duidelijk opgenomen.
3. “opdrachtnemer” werkt voor zijn online trainingsaanbod, afgenomen via de website van “opdrachtnemer” of via een speciaal opgesteld offerte, met vaste tarieven voor zijn online trainingen. Deze tarieven zijn voor iedereen inzichtelijk op de website van “opdrachtnemer”. Bij koop van de onlinetraining stemt de afnemer in met het tarief. Voor de onlinetrainingen stuurt “opdrachtnemer” altijd achteraf nog een factuur via e-mail. De prijzen voor de onlinetrainingen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Reiskosten en documentatie zijn in de prijs inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen via de offerte.
5. Accommodatie- en verblijfskosten van “opdrachtnemer”, waaronder ook (voor)overnachtingen, zijn volledig voor rekening van de “opdrachtgever”.

Artikel 11. Betaling
1. “opdrachtnemer” brengt de door de “opdrachtgever” verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De “opdrachtgever” moet betalen in de overeengekomen valuta. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening binnen een termijn van 14 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming van “opdrachtnemer”. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Als de “opdrachtgever” de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal “opdrachtnemer” een eerste betalingsherinnering via e-mail toesturen. AHONING zal dit kenbaar maken en mededelen via de factuur.
3. Facturering van cursussen op basis van open of individuele inschrijving vindt plaats direct na de cursus plaats of tot een week voor de begindatum van de training.
4. Bij opdrachten met een geplande looptijd langer dan een maand vindt maandelijks facturering plaats.
5. In geval van structureel betalingsverzuim door de “opdrachtgever” is “opdrachtnemer” gerechtigd alle ten behoeve van de “opdrachtgever” te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze tegenover de “opdrachtgever” schadeplichtig kan worden.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de “opdrachtgever” zullen de vorderingen van “opdrachtnemer” en de verplichtingen van de “opdrachtgever” jegens “opdrachtnemer” onmiddellijk opeisbaar zijn.
7. Door de “opdrachtgever” gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de “opdrachtgever” dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. Als van “opdrachtnemer” meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan “opdrachtnemer” voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
9. Facturering van de onlinetrainingen via website van “opdrachtnemer” worden direct aangekocht en betaald. Na betaling wordt door “opdrachtnemer” de autorisatie voor de onlinetraining schriftelijk toegestuurd aan “opdrachtgever” (afnemer). De “opdrachtnemer” wordt door derde partij IOM gefactureerd voor gebruik van het IOM platform. Dit staat los van de “opdrachtgever” die alleen via “opdrachtnemer” wordt gefactureerd.

Artikel 12. Incassokosten
1. Ingeval “opdrachtnemer” om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de “opdrachtgever” naast de verschuldigde hoofdsom en rente, ook gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, en ook de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook als deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. “opdrachtnemer” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de “opdrachtgever” aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van “opdrachtnemer”.
2. De aansprakelijkheid van “opdrachtnemer” is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
4. Als door of in verband met het verrichten van diensten door “opdrachtnemer” of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor “opdrachtnemer” aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door “opdrachtnemer” afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat “opdrachtnemer” in verband met die verzekering draagt.
5. Elke aansprakelijkheid van “opdrachtnemer” voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
6. “opdrachtnemer” zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
– enige tekortkoming van de “opdrachtgever” bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst;
– onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de “opdrachtgever”. De “opdrachtgever” staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
7. “opdrachtnemer” is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
8. “opdrachtnemer” zal niet aansprakelijk worden gesteld als “opdrachtgever” de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
9. “opdrachtnemer” is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door deelnemers aan “opdrachtnemer”-activiteiten aan derden.

Artikel 14. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met ““opdrachtnemer”” wordt aan ““opdrachtnemer”” toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal ““opdrachtnemer”” uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 15. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen ““opdrachtnemer”” en de “opdrachtgever” is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen ““opdrachtnemer”” gevestigd is.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt door Anton Honing en worden via mail en facturen aan relaties en contacten vermeldt. Anton Honing is eigenaar van atHoning (eenmanszaak) en in bovenstaande de “opdrachtnemer”.

atHoning (Anton Honing)
KvK-nr. 60281707

Datum opgemaakt: 7 juli 2020 te Wijchen (GLD).